Prečo chce EÚ odzbrojiť slušných občanov v čase, keď sa zvyšuje hrozba terorizmu? Aby sa pred teroristami nemali čím brániť ?

(úvodné foto zdroj: Amaq)

Bc. Stanislav Drobný

Poslanec za Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Bc. Stanislav Drobný položil mininistrovi vnútra  Robertovi Kaliňákovi nasledujúcu otázku (interpeláciu)

… Dňa 14.3.2017 schválilo plénum Európskeho parlamentu návrh novely Smernice rady č. 91/477 o kontrole nadobúdania a držby zbraní.

Európska komisia pri príprave a schvaľovaní návrhu nepreukázala tzv. právny základ návrhu a nerešpektovala zásadu subsidiarity.

budova EU parlamentu (foto: Pixabay)

Európsky parlament považuje schválenie tohto materiálu za dôležitý bod boja proti terorizmu. Teroristické útoky však neboli spáchané občanmi Európskej únie, ktorí by boli držiteľmi príslušného povolenia na legálne držanie zbraní či zberateľmi. Zbrane použité pri týchto útokoch boli nadobudnuté ilegálne.

Reštrikčné opatrenia sú preto zamerané na nesprávnu skupinu a nepôsobia preventívne proti teroristickým útokom, ale ako aktívne odzbrojenie občanov členských štátov Európskej únie.

Nesúlad navrhovanej právnej normy s ústavnými právami jednotlivých krajín Európskej únie spôsobí vysokú problematickosť aplikácie do právnych poriadkov členských krajín.

Návrh napr. nepočíta s povolením držby zbraní legálne nadobudnutých pred účinnosťou legislatívy, ktoré majú podliehať zákazu. Zbrane takto nadobudnuté majú byt’ zničené, pričom návrh nepočíta s vyplácaním náhrad za obmedzenie vlastníctva.

Podľa Smernice rady má byt’ držba zbraní uvedených v bode 2 povolená iba vybraným osobám, ktoré spravujú kultúrne a historické dedičstvo. Zbrane, ktoré tieto osoby nadobudli pred účinnosťou legislatívy však majú byť znehodnotené podľa nových prísnejších predpisov, ktorých následkom bude zničenie mnohých zbraní a ich historického dedičstva, čím Európsky parlament priamo šliape po národných špecifikách historických zázemí či hodnotách členských krajín.

V neposlednom rade Smernica tiež ignoruje základné princípy konštrukcie zbraní, balistiky a jej vplyvu na vlastnosti jednotlivých druhov zbraní a potenciálnu rizikovosť pre bezpečnosť občanov.

Smernica tak napr. vyslovuje čiastočný zákaz samonabíjacích zbraní, ktoré vznikli úpravou so zbraní samočinných a zákaz samonabíjacích zbraní pre civilné použitie, ktoré sa podobajú na zbrane so samočinným mechanizmom.

Možné aplikačné dôsledky prijatia návrhu bez zmien prinesie občanom Slovenskej republiky:

 • stratu možnosti účinne a efektívne brániť život, zdravie a majetok v medziach zákona.
 • zákaz držby sa týka rozšírených zbraní, ktoré budú veľkoplošne zakázané.
 • porušenie základných princípov právneho štátu a slobody jednotlivca, ktoré je v konflikte so základnými ústavnými princípmi Slovenskej republiky.
 • zásadný nárast počtu nelegálne držaných zbraní, čierneho trhu a s tým spojenej kriminality v úseku zbraní a streliva napr. kvôli rozšíreniu zoznamu a definície tzv. hlavných častí zbraní, ktoré bude potrebné spätne k dátumu nadobudnutia registrovať a ktorých držba bude možná už iba za predpokladu držby príslušného povolenia zbrojného preukazu.
 • väčšina momentálnych držiteľov by sa tak naraz dopúšťala trestného činu nedovoleného ozbrojovania.
 • likvidácia kultúrneho dedičstva ako aj niektorých športových odvetví.
 • vzácne zbierkové predmety by podľa hroziacej legislatívy mali byť zničené a zákaz samonabíjacích zbraní by prakticky znamenal koniec niektorým streleckým disciplínam, v ktorých okrem iného slovenskí reprezentanti pravidelne získavajú vysoké medzinárodné ocenenia.
 • zásadný dopad na podnikateľov v oblasti zbraní a streliva, s tým spojené zvýšenie nezamestnanosti a zníženie výberu daní. Slovenská republika doteraz ponúkala vhodné prostredie pre podnikanie v tejto oblasti a mala silno vyvinutú sieť subdodávateľov, ktorí by boli touto legislatívnou zmenou existenčne ohrození.
 • skrátenie doby platnosti zbrojného preukazu na päť rokov, čo spôsobí zbytočnú byrokratickú záťaž občanov.

V tejto súvislosti si Vám preto dovolím položiť nasledovné otázky:

 1. Aký postoj plánuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaujať k vyššie uvedenej Smernici rady č. 91/477?
 2. Ako bude Ministerstvo pristupovať k vyššie uvedeným aplikačným problémom?
 3. Ktoré časti Smernice rady č. 91/477 chce Ministerstvo aplikovať do zákona č. 190/1993 Z. z. o strelných zbraniach a strelive?

Ďakujem za pozornosť.

(zdroj NRSR)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *